Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤIΚΟΥ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤIΚΟΥ -
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
“ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ”


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Άρθρο 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ
Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία: ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΕΠIΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ "H ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ". Έδρα του Συλλόγου είναι η συνοικία Άνω Βριλησσίων Απικής.
Ο Σύλλογος έχει κυκλική σφραγίδα, η οποία φέρει από µέσα την εικόνα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και γύρω τις λέξεις µε την επωνυµία του Συλλόγου. Εορτάζει την επέτειο του στις 6 Αυγούστου, εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

Άρθρο 2ο
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1. Η µελέτη των προβληµάτων της περιοχής Άνω Βριλησσίων (από τη οδό Ολύµπου και πάνω), η δραστηριοποίηση των µελών και φίλων του Συλλόγου και όλων των κατοίκων της περιοχής για την επίλυση των προβληµάτων, µέσα από µία συλλογική έκφραση και δηµοκρατική συµµετοχή, για τη διαµόρφωση και λήψη αποφάσεων που αφορούν στην πολιτιστική, περιβαλλοντολογική, εξωραϊστική, επιµορφωτική, φιλανθρωπική και γενικά στην κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής του συλλόγου απαγορευµένων των κοµµατικών εκδηλώσεων µέσα στο Σύλλογο.
2. Η άνοδος του µορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων, καλλιέργεια και η ανάπτυξη της φιλανθρωπίας και η γνωριµία του λαϊκού πολιτισµού της χώρας.
3. Η µε κάθε τρόπο βοήθεια προς τους αναξιοπαθούντες συµπολίτες µας.
4. Η καλλιέργεια, η διάδοση και η υπεράσπιση των ιδανικών της ελευθερίας, της δηµοκρατίας και της ειρήνης.
5. Στόχος του Αθλητικού Τµήµατος θα είναι εστεγασµένα αθλήµατα (σκάκι, επιτραπέζια, αντισφαίριση, ενόργανη γυµναστική κ.λ.π. ).

Άρθρο 3ο
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1. Παραστάσεις και επιδίωξη συνεργασίας µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και κάθε αρµόδια Αρχή και Φορέα.
2. Οργάνωση διαλέξεων, µαθηµάτων, συγκεντρώσεων, κινηµατογραφικών και θεατρικών παραστάσεων, εκδροµών, ψυχαγωγικών και αθλητικών εκδηλώσεων κ.λ.π.
3. Έκδοση εντύπων, δηµοσίευση άρθρων, µελετών κ.λ.π. που αποβλέπουν στην πραγµατοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.
4. Η ηθική υποστήριξη των µελών µε την µεταξύ τους συνεργασία και αλληλοβοήθεια.
5. Οι παραπάνω σκοποί του Συλλόγου µπορούν να επιτευχθούν µε νόµιµα µέσα και πρέπει να στερούνται κοµµατικού χαρακτήρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΠΟΡΟΙ-ΜΕΛΗ 

Άρθρo 4ο
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1. Οι εγγραφές και οι µηνιαίες συνδροµές των µελών.
2. Οι έκτακτες και προαιρετικές εισφορές.
3. Οι δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο, αρκεί να µη γίνονται µε όρους που είναι αντίθετοι µε τους
σκοπούς του Συλλόγου ή να εµποδίζουν την πραγµατοποίηση τους.
4. Τα έσοδα από εκδόσεις διαφόρων εντύπων και από εκδηλώσεις του Συλλόγου.
5. Κάθε άλλο έσοδο που νόµιµα έρχεται στο Σύλλογο, εφόσον εγκρίνεται από το
Διοικητικό Συµβούλιο.

Άρθρo 5ο
ΔΩΡΗΤΕΣ - ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ - ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
Ανακηρύσσονται δωρητές του Συλλόγου, εκείνοι οι οποίοι προσφέρουν για την επίτευξη των σκοπών του, οικονοµική ενίσχυση διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) δραχµές και άνω.
Ευεργέτες εκείνοι οι οποίοι προσφέρουν για ενίσχυση πεντακόσιες χιλιάδες (500.000)
δραχµές και άνω.
Μεγάλοι ευεργέτες ανακηρύσσονται µε απόφαση της Γ.Σ. εκείνοι οι οποίοι προσφέρουν οικονοµική ενίσχυση ένα εκατοµµύριο (1.000.000) δραχµές και άνω.

Άρθρo 6ο
Τα µέλη διακρίνονται σε επίτιµα και τακτικά.
Σαν επίτιµα µέλη εκλέγονται µε απόφαση της Γεν. Συνέλευσης, κατόπιν εισήγησης του
Δ.Σ. ή κατόπιν προτάσεως 20 µελών:
ο Πρόσωπα που κατέχουν ή διετέλεσαν σε σπουδαίες θέσεις στην κοινωνία.
ο Πρόσωπα τα οποία προσέφεραν υπηρεσίες έκτακτες για την επίτευξη των
σκοπών του Συλλόγου.
Τακτικά µέλη του Συλλόγου γίνονται όσοι είναι κάτοικοι ή ιδιοκτήτες κτισµάτων ή οικοπέδων της περιοχής του Συλλόγου (από την οδό Ολύµπου και πάνω), αδιακρίτως φύλου, έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και αποδέχονται το καταστατικό του Συλλόγου, υποβάλλοντες έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συµβούλιο µε την καταβολή του δικαιώµατος εγγραφής. Σε περίπτωση άρνησης του Δ.Σ. να εγγράψει κάποιον ο οποίος συγκεντρώνει τα ανάλογα προσόντα, ως µέλος του Συλλόγου, µπορεί να γίνει προσφυγή στη Γ. Συνέλευση, η οποία αποφασίζει για την εγγραφή.

Άρθρο 7ο
Δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών:
1. Τα µέλη του Συλλόγου έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Τακτικά µέλη του Συλλόγου µπορούν να γίνουν και όλοι οι αθλητές και οι αθλήτριες που συµµετέχουν στο αθλητικό τµήµα του Συλλόγου ανεξάρτητα από τον τόπο της διαµονής τους. Οι αθλητές και αθλήτριες που εγγράφονται στον Σύλλογο ως µέλη απαλλάσσονται των οικονοµικών υποχρεώσεων εγγραφής και των συνδροµών που ισχύουν για τα υπόλοιπα τακτικά µέλη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
2. Κάθε µέλος, εφόσον δεν έχει ταµειακές εκκρεµότητες, έχει δικαίωµα να συµµετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις να παίρνει µέρος στις συζητήσεις, στις ψηφοφορίες, στους ελέγχους, να ζητά πληροφορίες από το Δ.Σ. για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στο Σύλλογο, να συµµετέχει στις εκδηλώσεις και στις δραστηριότητες του Συλλόγου αυτοπροσώπως. Έχει το δικαίωµα να εκλέγει, το δε δικαίωµα να εκλέγεται το αποκτά µετά πάροδο έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία της εγγραφής του.
3. Τα τακτικά µέλη υποχρεούνται να καταβάλουν χίλιες (1.000) δραχµές για δικαίωµα εγγραφής και τρεις χιλιάδες (3.000) δραχµές τον χρόνο για συνδροµή. Τα ποσά τόσο της εγγραφής όσο και της µηνιαίας συνδροµής αναπροσαρµόζονται µε απόφαση της Γ. Συνέλευσης.
4. Η υποχρέωση για συνδροµή αρχίζει από την ηµεροµηνία της εγγραφής. Το µέλος που καθυστερεί την συνδροµή του πάνω από ένα (1) χρόνο καλείται από το Δ.Σ. µε γραπτή πρόσκληση για τακτοποίηση της οφειλής.
5. Ταµειακά εντάξει θεωρούνται τα µέλη τα οποία έχουν εξοφλήσει τη συνδροµή τους πριν από την έναρξη των ετήσιων Γ. Συνελεύσεων. Τα µη ταµειακά εντάξει µέλη, δεν έχουν το δικαίωµα ψήφου στις Γ.Σ. ούτε λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του αριθµού που απαιτείται για απαρτία. Διαγράφονται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και µε απόφαση της Γ. Συνέλευσης.
6. Το µέλος που παραβαίνει τις διατάξεις του Καταστατικού και αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη µε τους σκοπούς του Συλλόγου, διαγράφεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του Δ.Σ. που παίρνεται µε πλειοψηφία των 3/4 των µελών του. Η απόφαση χρειάζεται να επικυρωθεί από τη Γ.Σ.

Άρθρο 8ο
Παύουν να είναι µέλη:
1. Όσοι το ζητήσουν µε γραπτή αίτηση τους τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν από τη
λήξη του λογιστικού έτους και εφόσον έχουν καταβάλει την εισφορά του τρέχοντος λογιστικού έτους.
2. Όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις του καταστατικού ή αναπτύσσουν δραστηριότητα αντίθετη µε τους σκοπούς του Συλλόγου. (Η στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων, η καταδίκη για ατιµωτικές πράξεις).
3. Όσοι καθυστερούν τη συνδροµή τους πάνω από ένα (1) χρόνο και δεν τακτοποιούν την οφειλή τους µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη γραπτή ειδοποίηση του Δ.Σ., δεν έχουν δε το δικαίωµα της επανεγγραφής εάν δεν τακτοποιήσουν τις οφειλόµενες µέχρι της διαγραφής τους οφειλές.
4. Όσοι δεν πειθαρχούν στις αποφάσεις της Γ.Σ.
5. Τα µέλη που αποβλήθηκαν από το Σύλλογο δεν έχουν δικαίωµα επί της περιουσίας του Συλλόγου, αλλά ευθύνονται να καταβάλουν την εισφορά τους ανάλογα του χρόνου κατά τον οποίο ήταν µέλη.


#

Το παραπάνω κείμενο είναι απόσπασμα του Καταστατικού και δημοσιεύεται για την ενημέρωση των νέων μελών. Το πλήρες κείμενο του καταστατικού θα αναρτηθεί αργότερα.